Utlendingsrett og UDI

Lovverket som regulerer norsk utlendingsrett er kompliserte. Det kan derfor være utfordrende og vanskelig å forholde seg til sine rettigheter og plikter i møte med utlendingsmyndighetene. Advokatfirma Jahaj kan bistå deg med å fremme søknad om oppholdstillatelse, for eksempel familiegjenforening eller arbeidstillatelse. Har du allerede søkt om opphold eller visum men fått avslag, kan Advokatfirma … Read more

Trygderett og NAV

Norge er en velferdsstat. Som en borger i en velferdsstat er du sikret tapt arbeidsinntekt dersom du blir syk, skadet eller mister din arbeidsplass. Slike ytelser kan for eksempel være sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, dagpenger mv. Slike ytelser reguleres av folketrygdloven. Dette er et komplisert regelverk, hvor vilkårene ofte er skjønnsmessig. Dine rettigheter etter folketrygdloven forvaltes … Read more

Strafferett

Forsvarer Er du mistenkt eller siktet for en straffbar handling, har rett til å få hjelp av en advokat på alle trinn av saken, helt fra etterforskningen påbegynner til saken avsluttet. Du har rett til å la deg bistå av den advokaten du selv vil ha. Som mistenkt eller siktet i en sak, har du … Read more

Kontrakt

Vi inngår nesten daglig avtaler med bedrifter og privatpersoner. En avtale regulerer to eller flere parters rettigheter og plikter for nærmere bestemte forhold. Når parter har inngått en avtale, vil de som hovedregel være pliktig til å oppfylle avtalens innhold. En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig. Advokatfirma Jahaj anbefaler imidlertid alltid å … Read more

Husleie

Når du skal leie en bolig, er det viktig at det inngås en skriftlig leieavtale. Denne avtalen vil danne utgangspunktet for både utleier og leietaker sine rettigheter og plikter før og under leieforholdet. Uten en skriftlig leieavtale, vil det lett kunne oppstå uenigheter og konflikter i ettertid. Det er viktig å påse at begge parter … Read more

Barnerett

Barneloven regulerer forholdet mellom barn og foreldre, og rettigheter ved barnefordeling ved samlivsbrudd. Etter samlivsbrudd vil det ofte oppstå spørsmål om foreldreansvar, daglig omsorg og samværsrett. Lovens utgangspunkt er at slike avgjørelser skal rette seg etter hva som er «til barnets beste». Har du spørsmål om barnefordeling etter samlivsbrudd, kan Advokatfirma Jahaj hjelpe deg. Du … Read more

Barnevern

Noen foreldre opplever at barnevernet ønsker å undersøke barnets omsorgssituasjon i hjemmet. Hvis det foreligger en bekymringsmelding om hvordan barnet har det i familien, vil barnevernstjenesten ha adgang til å foreta nærmere undersøkelser rundt familiens evne til å gi tilstrekkelig omsorg til barna. En slik situasjon vil ofte oppleves som svært stigmatiserende og belastende for … Read more

Arbeidsrett

Konflikt på arbeidsplassen er vanskelig og tungt. En riktig behandling av konflikter og arbeidsrettslige spørsmål vil ofte gjenskape et trygt og stabilt arbeidsmiljø, samt forhindre risiko for fremtidige konflikter. Med gode rutiner, presise arbeidsavtaler og annen intern dokumentasjon, vil det skapes forutberegnelighet og mange problemer vil kunne unngås. Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og … Read more