Barnevernsrett

Noen foreldre opplever at barnevernet ønsker å undersøke barnets omsorgssituasjon i hjemmet. Hvis det foreligger en bekymringsmelding om hvordan barnet har det i familien, vil barnevernstjenesten ha adgang til å foreta nærmere undersøkelser rundt familiens evne til å gi tilstrekkelig omsorg til barna.

En slik situasjon vil ofte oppleves som svært stigmatiserende og belastende for familien. Foreldre vil ofte føle seg maktesløse i møte med barnevernstjenesten.

Mange opplever det som vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til barnevernstjenesten når de oppretter en undersøkelsessak. Vi ser dessverre ofte at barnevernstjenesten ikke er opptatt av å vurdere helheten i barnets omsorgssituasjon og at de fatter vedtak på bakgrunn av manglende informasjon.

Derfor er vårt råd at man tar kontakt med advokat tidlig i prosessen.

Forvaltningsloven gir deg rett til å ha med deg en advokat i møter med barnevernstjenesten. Advokaten kan få kopi av alle dokumenter i saken. Advokaten vil være en viktig støttespiller, som kan gi deg veiledning, vurdere dokumenter og informasjon, samt gi råd om hvordan man skal forholde seg til situasjonen og barnevernstjenestens fremgangsmåte i saken.

Svært ofte ender slike undersøkelser med at barnevernstjenesten henlegger saken. Men vi ser også at det i noen situasjoner fattes vedtak som for familien kan være svært inngripende. Dette kan være vedtak om akuttplassering av et eller flere barn, eller vedtak om omsorgsovertakelse. Du vil ha krav på en advokat som betales av det offentlige dersom barnevernstjenesten vurderer å fatte slike vedtak.

Advokaten vil hjelpe deg i å prøve vedtaket om akuttplassering eller omsorgovertakelse for Fylkesnemnda eller domstolene. Her vil man kunne føre flere bevis og opplyse saken bedre, og dermed kunne forhindre at helt vilkårlige vedtak opprettholdes.

Vi vil avslutningsvis minne deg på at du ikke har plikt til å delta på møter med barnevernstjenesten. Det er heller ingen plikt til å gi barnevernstjenesten samtykke til å innhente opplysninger om deg og din familie.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.