Personvernerklæring

 

Denne Personvernerklæringen er utarbeidet av Advokatfirmaet Jahaj for å sørge for at du får den informasjonen vi er pålagt å gi deg, og som er nødvendig for at du skal kunne utøve dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslovgivning.

Personvernerklæringen gir deg informasjon om hva en personopplysning er, hvordan Advokatfirma Jahaj behandler personopplysninger om deg, hva formålet med behandlingen er og hva som er grunnlaget for den behandlingen vi utfører. I tillegg beskriver vi hvilke rettigheter du har etter gjeldende personopplysningslovgivning og hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å bruke disse.

 

 

Generelt om personopplysninger

En personopplysning er en opplysning eller en vurdering som kan knyttes til en enkeltperson eller en mindre gruppe av mennesker. Navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse er eksempler på hva som kan anses for å være en personopplysning.

 

 

Hvem vi behandler personopplysninger om

 

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

 • Privatklienter (en klient som er en fysisk person)
 • Kontaktpersoner hos klienter
 • Personer som er involvert i saker vi bistår i
 • Andre personer som er omtalt i saksdokumenter vi får tilgang til
 • Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartner

 

Vår rolle som behandlingsansvarlig

 

Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Dette gjelder også dersom vi har mottatt dine personopplysninger fra en klient i forbindelse med vår utførelse av juridiske tjenester for klienten. Dette har sammenheng med at vi ved utførelse av juridiske tjenester ikke vil behandle personopplysninger på vegne av klienten, men på egne vegne, som ledd i utførelsen av advokatoppdraget. Merk imidlertid at den aktuelle klienten vil være behandlingsansvarlig for behandlingen klienten utfører på eget grunnlag.

Som behandlingsansvarlig er vi ansvarlig for å etterleve kravene i personopplysningslovgivningen som gjelder ved vår behandling av dine personopplysninger.

Vi vil kun unntaksvis behandle personopplysninger som databehandler. I disse tilfellene vil vi i samsvar med GDPR artikkel 28 inngå en databehandleravtale med den behandlingsansvarlige.

 

Hvilke personopplysninger om deg samler vi inn og behandler?

 

I forbindelse med vår utførelse av juridiske tjenester, samt etablering og administrering av klientforholdet vil vi samle inn og behandle følgende personopplysninger:

 • Kontaktinformasjon. Dersom du er klientens kontaktperson eller en privatklient (en klient som er en fysisk person), vil vi samle inn og behandle ditt fulle navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer og stillingstittel.
 • Faktureringsinformasjon. Vi lagrer opplysninger om hvilken bistand vi har utført for deg, tidspunktet for vår bistand og hvordan du mottar våre fakturaer (eksempelvis per post, ordinær post eller lignende), om og når
  fakturaene/fordringene har blitt betalt, og om fordringen har gått til inkasso.
 • Klientkontroll. Dersom klientforholdet og/eller de juridiske tjenestene vi utfører faller inn under hvitvaskingsloven, vil det foretas kundekontroll av klienten. I forbindelse med kundekontroll vil vi samle inn dokumentasjon som bekrefter klientens identitet (slik som gyldig legitimasjon), samt identiteten til de reelle rettighetshavere av klienten. Vi vil også innhente personopplysninger om klientforholdets formål og tilsiktede art. Dersom du er en privatklient, vil vi samle inn ditt fulle navn, fødselsnummer eller D-nummer og adresse. Dersom du ikke har et fødselsnummer eller D-nummer, vil vi innhente din fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap. Dersom klienten er en juridisk person som ikke er registrert i et offentlig register, vil vi innhente personopplysninger om daglig leder, forretningsfører, innehaver eller tilsvarende kontaktperson. Etter etablering av klientforholdet skal registrerte opplysninger og innhentet dokumentasjon være gjenstand for løpende oppfølging så lenge klientforholdet består.
 • Saksopplysninger. I forbindelse med vår utførelse av juridiske tjenester vil vi innhente dokumentasjon og behandle personopplysninger om enkeltpersoners befatning eller tilknytning til sakskomplekset som er relevant for de juridiske tjenestene. Disse personopplysningene kan være om privatklienter, klienters/motparters kontaktpersoner, ansatte, og representanter, samt andre tredjepersoner som har hatt en befatning med saken.

 

Formålet med vår behandling av personopplysninger

 

Vi behandler personopplysningene angitt i Personvernerklæringen punkt 5.1 fordi det er nødvendig for å etablere og administrere klientforholdet, for sakshåndteringsformål, for faktureringsformål og for å kunne lagre saksdokumenter. Vi behandler også kontaktinformasjon, fakturainformasjon og utfører klientkontroll for å etterleve våre lovpålagte plikter. Vi vil videre benytte klienters og potensielle klienters kontaktopplysninger for å utføre uavhengighetskontroller (det vil si avklare konflikt).

Vi behandler også personopplysningene angitt i Personvernerklæringen punkt 5.2 for å kunne utføre klient-/kundeundersøkelser og evalueringer, og for å utføre forretningsanalyser av Vis virksomhet og utførelse av juridiske tjenester.

 

Hva er behandlingsgrunnlaget for vår behandling av personopplysninger?

 

Dersom du er en privatklient (en klient som er en fysisk person) behandler vi din kontaktinformasjon, faktureringsinformasjon og eventuelle saksopplysninger om deg (som nærmere beskrevet ovenfor), fordi det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg. Dersom du er klientens kontaktperson (eksempelvis fordi klienten er en juridisk person), vil vi behandle din kontaktinformasjon fordi det er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser. Denne berettigede interessen er etablering og administrering av klientforholdet vi har med klienten som du er kontaktperson for.

Vi behandler saksopplysninger (som nærmere beskrevet ovenfor) om andre personer enn klienten fordi det er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser. Denne berettigede interessen er at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne levere juridiske tjenester til klienten, og for at klienten skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Vi vurderer det slik at denne interessen ikke er uforenelig med hensynet til ditt personvern. Dersom slike saksopplysninger inneholder særlige kategorier av personopplysninger, vil vi behandle disse opplysningene fordi det er nødvendig for at klienten skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Vi behandler også faktureringsinformasjon og utfører klientkontroll (som nærmere beskrevet ovenfor) for å oppfylle våre lovpålagte plikter etter bokføringslovgivningen og hvitvaskingslovgivningen, samt for å oppfylle våre plikter etter advokatforskriften. Vi vil ikke kunne etablere et klientforhold med deg eller yte juridiske tjenester til deg uten å behandle denne informasjonen.

Vi behandler personopplysningene beskrevet i Personvernerklæringen punkt 5.2 for formål knyttet til våre berettigede interesser. Disse berettigede interessene er markedsføring av markedsføring av våre tjenester. Vi behandler også disse opplysningene i markedsføringsøyemed for å vite hvilken relasjon du har til oss, samt for å kunne forbedre våre tjenester. Vi vurderer det slik at disse interessene overstiger hensynet til ditt personvern.

 

Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

 

Vi benytter oss av forskjellige tjenesteleverandører som yter IT- og andre administrative tjenester til oss. Vi har inngått databehandleravtaler med disse tjenesteleverandørene som pålegger de aktuelle selskapene å sørge for at personopplysninger som disse tjenesteleverandørene eventuelt behandler på vegne av oss er lagret på en sikker måte, at de ikke kommer uvedkommende i hende og at de heller ikke brukes til andre formål.

For så vidt gjelder kontaktopplysninger og saksopplysninger (som nærmere beskrevet ovenfor) kan disse også bli utlevert til motparter, offentlige organer, domstoler og tilsynsorganer i forbindelse med rettstvister og andre rettslige saksforhold. Merk imidlertid at vi ikke vil utlevere dine personopplysninger dersom en slik utlevering vil være i strid med vår lovpålagte taushetsplikt.

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre aktører enn de som er nevnt ovenfor, med mindre vi er lovpålagt å utlevere denne informasjonen.

 

Hvor lenge vil vi oppbevare dine personopplysninger?

 

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, samt i samsvar med de følgende sletterutinene:

 • Faktureringsinformasjon og personopplysninger relatert til klientkontroll vil bli lagret i det tidsrommet som følger av lovpålagte krav, slik som bokføringslovgivningen og hvitvaskingslovgivningen.
 • Saksopplysninger, arkiv og dokumentasjon i anledning klienters sak vil normalt bli lagret i ti år. Dette innebærer at vi også normalt vil lagre kontaktinformasjon vi har samlet inn i anledning saken i ti år. Dette gjelder alle filer og dokumenter beholdt av oss med unntak av dokumenter vi deponerer, typisk testamenter og tilsvarende dokumentasjon.
 • Personopplysninger angitt i punktet om Markedsføring og i Personvernerklæringen, som vi har samlet inn og benytter i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, vil oppbevares så lenge det foreligger et klient- eller “kunde”-forhold, eller dersom relevant, til du trekker tilbake ditt samtykke til denne behandlingen. Vi anser at det foreligger et slikt forhold så lenge du i løpet av de siste årene har mottatt en juridisk tjeneste eller nyhetsbrev fra oss.

 

Hvilke rettigheter har du?

 

Du har følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

 • Innsyn. Du kan ta kontakt om du ønsker å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Merk imidlertid at din rett til innsyn ikke gjelder for opplysninger som det i lov eller med hjemmel i lov er underlagt taushetsplikt for.
 • Retting. Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du kreve at vi retter opp i disse.
 • Sletting. Du kan be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og følge, med mindre vi eksempelvis er pålagt å oppbevare dine personopplysninger, eller dersom de relevante personopplysningene er nødvendige for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 • Begrensning av behandlingen. Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for å forfølge et rettskrav).
 • Protest mot behandlingen. Dersom personopplysninger behandles for markedsføringsformål, har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. Dersom din henvendelse er basert på din særlige situasjon (eksempelvis et særlig behov for beskyttelse av din identitet), kan du i samsvar med personvernlovgivningen protestere mot behandlingsaktiviteter vi foretar for å ivareta berettigede interesser, som ikke overstyres av den registrertes interesser og grunnleggende rettigheter og friheter. Dette gjelder imidlertid ikke hvis det foreligger tungtveiende og berettigede grunner for behandlingen som går foran hensynet til den registrertes interesser, eller dersom behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 • Dataportabilitet. Dersom vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale, og personopplysningene behandles automatisk, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format.

Merk at vår lovpålagte taushetsplikt kan forhindre oss fra å gi deg innsyn eller tilgang til dine personopplysninger. Vår lovpålagte taushetsplikt kan også vanskeliggjøre eller forhindre din utøvelse av de ovennevnte rettighetene, dersom de ovennevnte personopplysningene omfattes av vår lovpålagte taushetsplikt. Du kan lese mer om advokaters taushetsplikt på Advokatforeningens nettsider.

Dersom du ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende, kan du ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg, eventuelt benytte en annen kommunikasjonskanal ettersom vi kan ha behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være.

 

Hva gjør vi for å besørge at dine personopplysninger er sikret?

 

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger har vi det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger behandles og oppbevares på en sikker måte. Dette innebærer at vi må treffe tekniske og organisatoriske tiltak som er egnet til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Av sikkerhetsmessige grunner er det begrenset hvor mye vi kan utdype hvilke tekniske sikkerhetstiltak vi har gjennomført og etablert. Vi kan imidlertid si at alle våre ansatte er pålagt taushetsplikt om dine personopplysninger der dette er nødvendig, at vi har truffet tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre integriteten og tilgjengeligheten av dine personopplysninger, og at slike opplysninger ikke kommer på avveie.

 

Datatilsynet og gjeldende personopplysningslovgivning

 

For å føre tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger er det opprettet et Datatilsyn. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger, kan du sende en klage til Datatilsynet. Du kan også klage til datatilsyn i EU/EØS-land der du har ditt vanlige bosted, arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted. Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov.

Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning er tilgjengelig på Lovdata.

 

Endringer

 

Vi kan fra tid til annen revidere denne Personvernerklæringen som følge av at vår behandling av personopplysninger endrer seg eller som følge av ny personopplysningslovgivning. Når Personvernerklæringen endres, vil en oppdatert versjon publiseres på vår hjemmeside. Ved vesentlige endringer vil vi sende ut Personvernerklæringen direkte til din e-postadresse, dersom vi har registrert denne.

Vi anbefaler likevel at du fra tid til annen ser igjennom Personvernerklæringen når du besøker vår hjemmeside.

 

Kontaktinformasjon

 

Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller ønsker å bruke en av rettighetene dine, kan du sende en henvendelse til:

Advokatfirmaet Jahaj
Brugata 1, 0186 Oslo
E-post: privacy@advokatfirmajahaj.no
Telefon: +47 901 30 472

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.