Erstatningsrett

Hver dag ferdes du på en rekke ulike livsområder og du flytter deg fra A til B. Jo mer du flytter på deg og jo mer du gjør, desto mer øker risikoen for ulykker og skader, som kan ende med et betydelig økonomisk tap.

Du har ofte krav på erstatning dersom du er påført en skade på person eller ting. Dersom den skadevoldende handling har påført deg økonomisk tap i form av tapte inntekter, utgifter til behandling ol., kan du kreve dette erstattet fra skadevolder, forsikringsselskap eller offentlige instanser.

Det er tre vilkår må være oppfylt for at du kan kreve erstatning. For det første må det foreligge et ansvarsgrunnlag, for det andre må du ha lidt et økonomisk tap og for det tredje må det være en årsakssammenheng mellom ditt tap og den skadevoldende handling.

Hvem du kan fremsette erstatningskrav for, er vil være avhengig av hvem som er skadevolder. Dersom du er påført en skade som følge av en straffbar handling, kan du ha krav på erstatning fra skadevolder eller Kontoret for voldsoffererstatning. Er du påført skade i forbindelse med behandling i helsevesenet, kan du krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning. Har du vært i en bilulykke, kan ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet bilen er forsikret i. Har du blitt utsatt for en skade på arbeidsplassen. kan ha krav på erstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Utgifter til juridisk bistand fra en advokat vil kunne dekkes av forsikringen. Hvis dette ikke er mulig, vil du i slike saker kunne få fri rettshjelp på nærmere bestemte vilkår. Dette innebærer at det offentlige betaler for advokatens bistand. Vi vil vurdere om du oppfyller disse vilkårene. Du vil uansett få en gratis konsultasjon, hvor du kan få råd og veiledning i saken din. 

Advokatfirma Jahaj kan hjelpe deg med:

  • Voldsoffererstatning
  • Pasientskadeerstatning
  • Erstatning etter bilulykke
  • Yrkesskadeerstatning
  • Erstatning på grunn av mobbing
  • Rettferdsvederlag
  • Erstatning etter urettmessig straffeforfølgning

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.