Husleierett

Når du skal leie en bolig, er det viktig at det inngås en skriftlig leieavtale. Denne avtalen vil danne utgangspunktet for både utleier og leietaker sine rettigheter og plikter før og under leieforholdet. Uten en skriftlig leieavtale, vil det lett kunne oppstå uenigheter og konflikter i ettertid. Det er viktig å påse at begge parter er forstått med innholdet i leieavtalen, da den er bindende for begge parter etter signering.

Husleierettslige spørsmål er som hovedregel regulert i husleieloven eller leiekontrakten. Husleieloven er ufravikelig til gunst for leietaker, som innebærer at det ikke kan avtales mindre gunstige vilkår for leietaker enn det som følger av loven. Et slikt vilkår vil da anse som ugyldig.

Problemer i leieforholdet kan oppstå som følge av uenigheter rundt utleier og leietakers rettigheter og plikter under leieforholdet, for eksempel der noe blir ødelagt eller at husleie ikke betales til riktig tid.

Vi ser imidlertid at det fleste problemer knytter seg til opphør av leieforholdet. Det kan være at utleier ønsker å si opp eller heve avtalen, men at leietaker er uenig i de forhold utleier påberoper. I forbindelse med opphør av leieforholdet kan det også oppstå andre krav. For eksempel at utleier ikke utbetaler depositum til leietaker eller at utleier krever erstatning for utgifter i forbindelse med reparasjon av skader i boligen.

Du vil i slike saker ha mulighet til å få fri rettshjelp på nærmere bestemte vilkår. Dette innebærer at det offentlige betaler for advokatens bistand. Vi vil vurdere om du oppfyller disse vilkårene. Du vil uansett få en gratis konsultasjon, hvor du kan få råd og veiledning i saken din. 

Advokatfirma Jahaj kan hjelpe deg med:

  • Leiekontrakter
  • Rettigheter og plikter ved et leieforhold
  • Oppsigelse av husleieforhold
  • Heving av husleiekontrakt
  • Krav mot utleier
  • Krav mot leietaker

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.