Strafferett

Forsvarer

Er du mistenkt eller siktet for en straffbar handling, har rett til å få hjelp av en advokat på alle trinn av saken, helt fra etterforskningen påbegynner til saken avsluttet. Du har rett til å la deg bistå av den advokaten du selv vil ha.

Som mistenkt eller siktet i en sak, har du en rekke rettigheter. Du skal blant annet bli sett på som uskyldig til det motsatte er bevist. Du skal ha rett til å forsvare deg og du skal sikres en rettferdig rettergang. Du har videre ingen plikt til å forklare deg for politiet.

Advokatfirma Jahaj kan hjelpe deg dersom du er mistenkt eller siktet for en straffbar handling. Som forsvarer for deg vil vi gi deg råd om hvordan du skal forholde deg til politiets etterforskning. Advokat Jahaj vil sørge for at alt som taler til din fordel kommer frem.

En forsvarer betales i det fleste tilfeller av det offentlige. Fra dette er det gjort unntak for enkelte sakstyper, som for eksempel promillesaker, saker angående ikke vedtatte forelegg og inndragningssaker.

Bistandsadvokat

Som fornærmet i en straffesak, kan du ha rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat. Dette gjelder saker som seksuelle overgrep, voldtekt, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, menneskehandel og i saker der det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på legeme eller helbred. I tilfeller der noen er død som følge av en straffbar handling, kan de etterlatte få oppnevnt en bistandsadvokat. Det kan også oppnevnes bistandsadvokat i andre type straffesaker dersom det anses som å være nødvendig.

Du kan ha rett til å få bistandsadvokat allerede før forholdet anmeldes. Mener du at du er utsatt for en straffbar handling, bør du derfor ta kontakt med en advokat som kan gi deg råd og veiledning.

Bistandsadvokat vil være en viktig støttespiller for fornærmede under hele saken. En advokat vil ivareta dine interesser under hele saken. Eksempler på en bistandsadvokats oppgaver er å være en støtte under avhør, innhente informasjon og dokumentasjon under etterforskningen, samt fremme krav om erstatning på dine vegne.

I denne typen saker vil advokaten betales av det offentlige. Du kan selv velge hvilken advokat du ønsker som bistandsadvokat.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.