Trygderett (NAV)

Norge er en velferdsstat. Som en borger i en velferdsstat er du sikret tapt arbeidsinntekt dersom du blir syk, skadet eller mister din arbeidsplass. Slike ytelser kan for eksempel være sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, dagpenger mv.

Slike ytelser reguleres av folketrygdloven. Dette er et komplisert regelverk, hvor vilkårene ofte er skjønnsmessig. Dine rettigheter etter folketrygdloven forvaltes av NAV.

Mange opplever å få avslag fra NAV, når de søker om en ytelse de mener de har rett på. Dersom du har mottatt et vedtak fra NAV som du er uenig i, har du rett til å klage på dette. Din klageadgang er knyttet til tidsfrister. Klagefristen fremgår av vedtaket og kan variere. Derfor er det viktig at du tar kontakt med en advokat med en gang du mottar vedtaket.

NAV er et offentlig organ som skal være nøytralt og som etter loven har plikt til å veilede deg. Mange opplever at pliktene ikke overholdes og opplever derfor NAV som en motpart. Advokatfirma Jahaj hjelpe deg til å fremme dine interesser i saken.

Du vil i slike saker ha mulighet til å få fri rettshjelp på nærmere bestemte vilkår. Dette innebærer at det offentlige betaler for advokatens bistand. Vi vil vurdere om du oppfyller disse vilkårene. Du vil uansett få en gratis konsultasjon, hvor du kan få råd og veiledning i saken din. 

Advokatfirma Jahaj kan hjelpe deg med:

  • Sykepenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Dagpenger
  • Yrkesskade
  • Foreldrepenger
  • Barnetrygd
  • Overgangsstønad
  • Uførepensjon
  • Alderspensjon

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.