Kritikkverdig saksbehandling i sak om uføretrygd

Etter flere år med sykdom, søkte klienten for første gang uføretrygd i 2007. NAV konkluderte med at klienten var ufør på grunn av sykdom, men avslo søknaden begrunnet i at klienten ikke oppfylte kravet til 3 års medlemskap i folketrygden før uføretidspunktet. NAV anførte også at unntaksvilkårene i folketrygdloven ikke var oppfylt.

Hun påklaget vedtaket og fikk medhold hos NAV Klageinstans. Det ble konkludert med at unntaksvilkåret var oppfylt, da klienten ble syk før fylte 26 år. Vedtaket ble opphevet og sendt tilbake til NAV Forvaltning for fastsettelse av uføregraden. Klienten mottok ikke vedtaket og var dermed ikke orientert om dette resultatet.  

Klienten ble heller ikke orientert om resultatet i møte med saksbehandler. Hun fikk derimot beskjed om å trekke saken om uføretrygd for å unngå at stønaden hun mottok ble stoppet. Hun kunne ikke risikere å miste sin inntektskilde, og valgte derfor å trekke saken.

Klienten fremmet etter flere år en ny søknad om uføretrygd, og fikk avslag begrunnet i at klienten ikke hadde 3 års medlemskap i folketrygden før hun ble syk. Det ble også her sett bort ifra sakens dokumentasjon og vedtak fra NAV Klageinstans hvor klienten fikk medhold.

Klienten hadde oppsøkt flere advokater for bistand, men ble rådet til å ikke påklage vedtaket da de ikke så en mulighet til å vinne frem med en klage. For å få en siste vurdering, oppsøkte klienten advokat Marigona Jahaj.

Advokat Jahaj besluttet å begjære innsyn i saksdokumenter hos NAV for en nærmere vurdering av unntaksvilkårene i folketrygdloven, samt et eventuelt grunnlag for å påklage vedtaket.

Inngangsvilkåret om forutgående medlemskap i folketrygden fremgår av folketrygdloven § 12-2. Det er et vilkår for rett til uføretrygd at vedkommende har vært medlem i folketrygden i de siste tre årene fram til uføretidspunktet. Det kan gjøres unntak fra dette vilkåret i følgende situasjoner:

  • Vilkåret gjelder ikke for en flyktning som er medlem i trygden
  • Vilkåret gjelder ikke for en person som har vært medlem i trygden i minst ett år umiddelbart før han eller hun setter frem krav om uføretrygd dersom:

a) vedkommende ble ufør før fylte 26 år og da var medlem i trygden, eller
b) vedkommende etter fylte 16 år har vært medlem i trygden med unntak av maksimum fem år.

En gjennomgang av dokumentasjonen i saken viste at klienten ble ufør før fylte 26 år. Unntaksvilkåret var oppfylt og kravet til forutgående medlemskap skulle reduseres til 1 år. Dokumentene viste også at klienten hadde fått medhold i klagen allerede i 2007, men at saksbehandler hadde rådet klienten til å trekke saken istedenfor å følge vedtaket fra NAV Klageinstans. Til klientens fordel, så fremgikk dette av skriftlig korrespondanse i saken.

Det ovennevnte fremgikk klart av dokumentasjonen i saken, og det var ingen tvil om uføretidspunktet eller klientens alder. Det er derfor svært påfallende at denne informasjonen og dokumentasjonen ikke ble fanget opp allerede ved behandling av søknaden om uføretrygd i 2007. Videre er det svært kritikkverdig at klienten rådes til å trekke en sak etter hun fikk medhold i NAV Klageinstans. NAV skulle her innhentet nødvendig informasjon for å fastsette uføregraden, og ikke rådet henne til å gi slipp på en rettighet hun i utgangspunktet var innvilget fra klageinstansen. Det tredje kritikkverdige forholdet i saken er at dokumentasjonen og vedtaket fra 2007 ikke ble fanget opp i behandlingen av den nye søknaden.

Advokat Marigona Jahaj bistod klienten i klageprosessen og vant frem hos NAV Klageinstans. Klienten ble innvilget både uføretrygd og barnetillegg. NAV måtte dekke klientens sakskostnader ettersom klagen ble tatt til følge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.