Endrede krav til oppholdstid for å få norsk statsborgerskap

Fra 1. januar 2022 gjelder det nye krav til oppholdstid for å få norsk statsborgerskap. Tidligere var det krav om syv års opphold i riket i løpet av de siste ti årene, med oppholdstillatelse av minst ett års varighet.

Kravet til oppholdstid etter hovedregelen i statsborgerloven heves nå til åtte år i løpet av de siste elleve årene.

Kravet til oppholdstid for søkere som er innvilget beskyttelse i Norge vil fortsatt være syv år.
 

Unntak fra hovedregelen
Det er kortere krav om oppholdstid for enkelte grupper:

  • Tilstrekkelige inntak (nytt fra 1. januar 2022)

Fra 1. januar 2022 gjelder det kortere krav til oppholdstid for å få norsk statsborgerskap for søkere med tilstrekkelig inntekt.  Søkere med tilstrekkelig inntekt det siste året med fastsatt skatteoppgjør får krav om seks års opphold i Norge i løpet av de siste ti årene. Dette gjelder også flyktninger med tilstrekkelig inntekt.

For at du skal være omfattet av unntaket for personer med tilstrekkelig inntekt, må du ha en alminnelig inntekt som utgjør minst tre ganger grunnbeløpet i folketrygden (3G). Grunnbeløpet endres hvert år, og pr. 1. mai 2021 utgjør 3G kr. 319.197.

Inntekten må fremgå av skatteoppgjøret og så oppført i feltet «alminnelig inntekt før særfradrag».

  • Behov for beskyttelse (asyl)

Hvis du har tillatelse i Norge på bakgrunn av behov for beskyttelse (asyl), må du ha oppholdt deg i Norge til sammen syv år i løpet av de siste ti årene med oppholdstillatelse av minst ett års varighet.

  • Født i Norge eller kom hit før du fylte 18 år

Hvis du ble født i Norge eller kom hit før du fylte 18 år, er det kortere krav til oppholdstid. Da må du ha oppholdt deg i Norge i til sammen fem år i løpet av de siste syv årene med tillatelse av minst ett års varighet.

Når gjelder endringene fra?
Endringene gjelder fra 1. januar 2022. Kravet om åtte års oppholdstid gjelder for personer som registrerer søknaden sin i søknadsportalen 1. januar 2022 eller senere. Det gjelder derfor ikke for deg som allerede har registrert eller levert søknad om statsborgerskap.

Endringen om at du kan få kortere krav til oppholdstid hvis du har tilstrekkelig inntekt gjelder for deg som søker 1. januar 2022 eller senere. Det gjelder også for deg som søker før 1. januar 2022 dersom UDI behandler søknaden etter 1. januar 2022.

6 Replies to “Endrede krav til oppholdstid for å få norsk statsborgerskap”

  1. Hvor stor inntekt kreves det for å søke om norsk statsborgerskap? Er det 278 tusen kroner eller 319 tusen kroner? Hvis jeg ikke oppnår dette beløpet, hva er unntakene? Jeg har en fast jobb og det er umulig å tjene 319 tusen kroner

  2. Hei ! Er det må bestått muntlig norsk prøven og samfunnskunnskap for permanent oppholdstillatelse ? Hvis inntekt er greit pluss betale skatt

  3. Jeg heter Magdi Mohamed ALKAABI jeg har en dak tilbake kal norsk stats borger skap og utvidning fra Norge og kommer svar fra UNE at jeg ma reise 13_03_2023 Utreisefrist kan du hjelpe meg og jeg er valdig sykk og vil flytte urreise frist til April o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.