Fri rettshjelp

I mange saker kan du ha krav på fri rettshjelp. Dette innebærer at du får hjelp til å betale for bistand fra en advokat, slik at du ikke trenger å betale for hjelpen selv. I noen saker er det helt gratis å benytte seg av en advokat, mens det i andre saker er en liten egenandel.

Fri rettshjelpsordningen er regulert i Rettshjelpsloven. Loven tar sikte på å gi hjelp til dem som ikke selv har økonomisk evne til å betale for nødvendig juridisk bistand. Det er anledning til å få dekker advokatkostnader som fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål uten rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

I noen saker gir loven adgang til å få fri rettshjelp uansett hvor mye du har i inntekt og formue. Slik er det for eksempel i barnevernssaker og ved vurdering av anmeldelse.

I andre saker vil fri rettshjelp kun gis hvis du har lav inntekt og formue. I slike saker er det gjort et skille mellom de som er enslig og de som er gift eller samboere. En som er enslig kan ikke ha skattbar bruttoinntekt som overstiger kr 20 500 i måneden. Omgjort til årsinntekt er grensen kr 246 000. Det er i tillegg et krav om at du ikke har netto formue som overstiger kr 100 000. Det gjøres normalt unntak for verdi i egen bolig.

Er du gift eller samboer, vil begges bruttoinntekt i måneden være med i beregningsgrunnlaget. Deres inntekt kan samlet ikke overstige kr 30 750 i måneden. Det betyr at samlet årsinntekt ikke kan overstige kr 369 000. Dere kan heller ikke ha en nettoformue som overstiger kr 100 000, med unntak for verdi av egen bolig.

I noen tilfeller kan det søkes om dispensasjon fra de økonomiske vilkårene. Dette kan være aktuelt for de tilfeller hvor inntekten er litt høyere enn de ovennevnte grensene.

Advokat Marigona Jahaj gir deg veiledning og vurderer om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp i rettshjelploven.

Du kan få fri rettshjelp i følgende saker:

– UDI- Klage på avslag asyl

– UDI – Tilbakekall av oppholdstillatelse

– UDI- Bort- og utvisning fra Norge

– Voldsofre i erstatningssak mot gjerningsmann

– Søknad om voldsoffererstatning

– Erstatning etter personskade

– Barnefordeling, samvær og fast bosted

– Ektefelleskifte

– Barnevernssaker

– Oppsigelse fra arbeid

– Oppsigelse eller utkastelse fra bolig

– Klagesaker til NAV

Andre saker som har stor personlig og velferdsmessig betydning, og som kan ligne på sakene som er nevnt ovenfor

– Saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra    tvungent psykisk helsevern

– Saker om militærnekting

– Saker om tvangsekteskap

– Saker om erstatning for uberettiget straffeforfølgning

– Vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt

– Vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

– Vurdering anmeldelse i sak om vold i nære relasjoner

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.