Tingretten opphever Fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse – 11 måneder gammel gutt skal tilbakeføres!

En mor mistet omsorgen for sitt barn på 3 måneder, etter en akuttplassering og senere omsorgsovertakelse. Barnevernstjenesten hadde vært inne med hjelpetiltak, men vurderte at de ikke kom nærmere målene med veiledningen. Omsorgen ble vurdert som mangelfull ved at «Mor strevde med å sikre hodet til babyen og holde normal temperatur i leiligheten, i tillegg til strev med rytme og amming». Derfor ble det besluttet å forberede en sak om omsorgsovertakelse, uten at foreldrene ble orienter om dette.

Barnevernstjenesten mente barnet snudde seg vekk fra mor og avviste henne, noe de vurderte som en påbegynnende skjevutvikling. Videre anførte barnevernstjenesten at barnet viste tegn til stressreaksjoner da det hikket, hadde knyttede never og oppsperret blikk. De fattet derfor vedtak om akuttplassering av barnet, jf. barnevernloven § 4-6 andre ledd, uten at barnet ble undersøkt eller observert av andre enn tiltaksveiledere og miljøarbeidere fra barnevernstjenesten.

Etter akuttplasseringen inngikk mor og far en avtale hvor omsorgen ble overført til far. Barnevernstjenesten gjorde imidlertid ingen vurderinger av far som omsorgsperson, og valgte derfor heller å plassere gutten i ett fosterhjem.

I denne saken representerte advokat Marigona Jahaj mor i saken, mens advokat Bjørn Stormyr representerte far.

Barnevernstjenesten fikk medhold i Fylkesnemnda, som besluttet vedtak om omsorgsovertakelse. Mor og far begjærte begge rettslig overprøving av vedtak.

Tingretten konkluderte med at far har tilstrekkelig omsorgskomptanse til å ivareta gutten, og besluttet derfor å oppheve vedtaket.

Dommen er knusende når det gjelder barnevernstjenestens vurderinger av barnet og dets utvikling. I dommen uttales blant annet at det etter en kartlegging er konkludert med at barnet er kontaktsensitiv og har et pausebehov hvor han av og til ser bort og trekker seg unna situasjoner. Retten gjorde derfor slik vurdering:

            «Etter rettens syn har barneverntjenesten feilaktig tolket dette som en tilbakegang i guttens utvikling og et tegn på omsorgssvikt. Det er heller ikke faglige holdepunkter         for at guttens spedbarnshikke, som er vanlig og ufarlig, er et tegn på stress.»

Vi gratulerer foreldrene med seier i tingretten!

Saken er ikke rettskraftig, men på vegne av foreldrene håper vi i Advokatfirma Jahaj at kommunen innretter seg etter tingrettens dom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.